VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців»

  • Друк

oRn2wDywvvY 1

Українською

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців»

 
 

Кафедра культурології НПУ імені М.П. Драгоманова запрошує взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців». Конференція відбудеться 6 грудня 2016 р. у дистанційній формі.

Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайт http://filosof.npu.edu.ua/ (рубрика «Видання»). Збірник розміщується в репозитарії Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Збірник конференції схвалюється до друку Вченою радою факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова. Збірці присвоюються міжнародний книжковий номер ISBN, УДК, ББК.

 

Русский

Конференция состоится 6 декабря 2016 г. и пройдет в дистанционной форме. Материалы конференции будут опубликованы в научном издании «Гуманитарный корпус» – сборник научных статей, который рассылается по почте авторам и размещается на сайте http://filosof.npu.edu.ua/ (рубрика «Издания»). Сборник также загружается в электронный репозитарий Научной библиотеки НПУ имени М.П. Драгоманова.

Сборник будет рекомендованный к печати Ученым советом факультета философского образования и науки НПУ имени М.П. Драгоманова. Сборнику присваиваются международный книжный номер ISBN, УДК, ББК. Обязательные экземпляры направляются в Книжную палату и ведущие библиотеки.

Заявки на участие принимаются до 4 декабря 2016 г. по электронному адресу: gum-korpus@ukr.net.

 

Polski

VI MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA INTERNETOWA

«AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANITARNYCH

W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW»

Konferencja odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016 r.w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus»– zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/  (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników.

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają certyfikaty imienne.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do dnia 4 grudnia 2016 roku na e-mail:  gum-korpus@ukr.net

Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału  oraz zasadami sporządzenia artykułów!

 

English

VI INTERNATIONAL ONLINE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONTEMPORARY PROBLEMS OF HUMANITIES IN RESEARCH WORKS BY YOUNG SCIENTISTS

The conference will be held on 6 December 2016 in the distance participation form. The conference’s materials will be published in the scientific journal Humanitarian Corpus, a collection of scientific articles that will be mailed to authors and published online at: http://filosof.npu.edu.ua/  (“Publication” section). This website will also host discussions of attendees’ theses.

The book will be assigned an International Standard Book Number (ISBN). All attendees will receive personal certificates.

Registration requests are accepted until 4 December 2016 to the e-mail address:  gum-korpus@ukr.net.

Please, carefully read the terms of participation and requirements to articles!

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Філософія: «Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття»

Секція 2. Культурологія: «Простір культури в наукових дослідженнях»

Секція 3. Історія: «Минуле та сучасність у просторі історичних досліджень»

Секція 4. Психологія: «Соціально-психологічні проблеми особистості, її розвитку та самореалізації»

Секція 5. Педагогіка: «Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду сучасних педагогічних концепцій
 

Деталі: Інформаційний лист

 

Направления конференции:

Секция 1. Философия: «Философский дискурс в измерении ХХІ века»

Секция 2. Культурология: «Пространство культуры в научных исследованиях»

Секция 3. История: «Прошлое и современность в пространстве исторических исследований»

Секция 4. Психология: «Социально-психологические проблемы личности, ее развития и самореализации»

Секция 5. Педагогика: «Актуальные проблемы учебы и воспитания личности с точки зрения современных педагогических концепций

Подробнее в информационном письме:

KIERUNKI PRACY KONFERENCJI:

Sekcja 1. Filozofia: «Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia: «Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia: «Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia: «Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika: «Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem  współczesnych koncepcji pedagogicznych»

CONFERENCE’S TOPICS:

Section 1. Philosophy: Philosophical Discourse in the 21st Century Dimension

Section 2. Cultural Studies: Culture Space in Scientific Research

Section 3. History: The Past and the Present in the Space of Historical Studies

Section 4. Psychology: Social and Psychological Problems of Personality, its Development and Self-Realization

Section 5. Pedagogy: Contemporary Problems of Education and Upbringing of Personality from the Viewpoint of Today’s Pedagogical Concepts